You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
招標項目
項目編號
招標項目
截標日期
文件
2020-2021-01
招標項目
2020-2021-01
承辦2020-2021學生自攜裝置計劃
截標日期
2020-09-22 12:00
文件
2020-2021-02
招標項目
2020-2021-02
承投提供學校電腦
截標日期
2020-09-30 12:00
文件
2020-2021-03
招標項目
2020-2021-03
承投提供學校電腦
截標日期
2020-09-24 12:00
文件
2020-2021-04
招標項目
2020-2021-04
承投購置「鋁合金移動看台」
截標日期
2020-12-16 12:00
文件
2020-2021-05
招標項目
2020-2021-05
承投「優化多媒體學習中心」工程
截標日期
2020-12-18 12:00
文件
2020-2021-06
招標項目
2020-2021-06
承投「清拆貨櫃課室」工程
截標日期
2020-12-28 12:00
文件
2020-2021-07
招標項目
2020-2021-07
承投供應校服
截標日期
2021-03-05 12:00
文件
2020-2021-08
招標項目
2020-2021-08
承投供應體育服
截標日期
2021-03-05 12:00
文件
2020-2021-09
招標項目
2020-2021-09
承投2021學年游泳、拯溺及歷奇活動全方位學習計劃
截標日期
2021-03-05 12:00
文件
2020-2021-10
招標項目
2020-2021-10
承投購置「MMLC影音系統」
截標日期
2021-03-09 12:00
文件
2020-2021-11
招標項目
2020-2021-11
承投購置「全方位學習 - 餐飲服務體驗活動電器」
截標日期
2021-03-17 12:00
文件
2020-2021-12
招標項目
2020-2021-12
承投「多項裝修工程(一)」
截標日期
2021-03-22 12:00
文件
2020-2021-15
招標項目
2020-2021-15
承投服務合約「Network Revamp Subscription Service」
截標日期
2021-06-04 12:00
文件
2020-2021-16
招標項目
2020-2021-16
承投2021-2024年度供應學生午膳飯盒服務
截標日期
2021-07-02 12:00
文件
2020-2021-17
招標項目
2020-2021-17
承投提供人工智能課程
截標日期
2021-06-25 12:00
文件
2020-2021-18
招標項目
2020-2021-18
承投「建立資訊科技辦公室及助理校長室工程」
截標日期
2021-07-02 12:00
文件
2020-2021-19
招標項目
2020-2021-19
承投購置「Conference Room 影音系統」
截標日期
2021-07-06 12:00
文件